Thursday, March 6, 2014

คุณมีความรู้มากแค่ไหน เกี่ยวกับ สังคมของนอร์เวย์?


1.Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse?  ใบอนุญาตผู้พำนักถาวรคืออะไร
- Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. ใครคนหนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่และทำงานในประเทศนอร์เวย์ได้นานเท่าที่คุณต้องการ

2.Hvem er målgruppa for introduksjonsprogrammet? ใครคือกลุ่มเป้าหมายสำหรับโปรแกรมการแนะนำ
- Alle flyktninger mellom 18 og 55 år ผู้ลี้ภัยทั้งหมดอายุระหว่าง 18 และ 55 ปี

3.Hva er ett av hovedmålene til NAV?  เป้าหมายหลักของ Nav คืออะไร
- At flere innbyggere kommer i arbeid Nav ต้องการให้ประชาชนมีงานทำ

4.Hvem skal betale hvis en flyktning har behov for tolk? ใครจะเป็นผู้จ่ายถ้าผู้ลี้ภัยในความต้องการของล่าม
- Det offentlige skal betale. นอร์เวย์จ่ายให้

5.Når ble Norge et fritt og selvstendig land? นอร์เวย์เป็นอิสระเมื่อไหร่
- 1905


6.Hvorfor feirer vi 17. mai?  ทำไมเราเฉลิมฉลองวันที่ 17 พฤษภาคม
- Det er Norges nasjonaldag. วันชาตินอร์เวย์

7.Hvilke land grenser Norge til?  ประเทศอะไรติดกับชายแดนนอร์เวย์
- Sverige, Finland og Russland สวีเดน ฟินแลนด์ รัซเซีย

8.Hva heter de tre største byene i Norge?  ชื่อเมืองอะไรที่ใหญ่สุดในนอร์เวย์
- Oslo, Bergen, Trondheim  อุชลู้, บาร์เก้น, ทรอนเฮม

9.Når er påsken?  วันอีสเตอร์มีเมื่อไหร่
- I mars/april ช่วงเดือนมีนากับเมษา

10.Hvem får foreldre i Norge barnetrygd for?  ใครที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ(สำหรับครอบครัวที่มีบุตร)
- Alle barn under 18 år bosatt i Norge เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

11.Hva er gjennomsnittsalderen til de som gifter seg for første gang i Norge?  อายุเฉลี่ยเท่าไหร่ของผู้ที่แต่งงานครั้งแรกในประเทศนอร์เวย์ (ครั้งแรก หมายถึงบางคนอาจหย่า แล้วแต่งใหม่ก็กลายเป็นครั้งที่ 2,3,4 แล้วแต่จะแต่งกี่ครั้ง หย่ากี่ครั้ง)
- Ca 30 år ประมาณ 30 ปี

12.Hvor gammel må man være for å kunne gifte seg i Norge?  อายุเท่าไหร่จึงจะได้รับอนุญาตให้แต่งงานในนอร์เวย์
- 18 år 18 ปี

13.Hvor gamle må barn være for å ha rett til å velge utdanning selv?  เด็กอายุเท่าไหร่สามารถเลือกการเรียนของตัวเองได้
- 15 år 15 ปี

14.Hva sier straffeloven om de som presser eller truer barna sine til å inngå ekteskap?  กฎหมายลงโทษอะไรสำหรับผู้ที่คุกคามเด็ก
- De kan få inntil seks års fengsel. เข้าคุกไม่เกิน 6 ปี

15.Hva er gratis for voksne i Norge?  อะไรที่ได้ฟรีสำหรับผู้ใหญ่ที่นอร์เวย์
- Innleggelse på offentlig sykehus เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐฟรี
16.Hva betaler barn under 18 når de er hos tannlegen?  ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ สำหรับเด็กที่เข้าการรักษาฟัน
- Ingen ting ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย

17.Hvor kan man bytte fastlege?  ที่ไหนที่เราสามารถเปลี่ยนหมอประจำตัวได้
- På nettstedet MinFastlege เปลี่ยนได้ในเว็บไซค์

18.Hva er riktig?  อะไรถูกต้อง
- Alle barn mellom 0-16 år får tilbud om gratis helsekontroll. เด็กทุกคนอายุ 0-16 ปีที่มีให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

19.Når begynner barn i Norge på skole? เด็กเริ่มเข้า รร.ได้เมื่อไหร่
- Om høsten det året de fyller 6 år  ในฤดูใบไม้ร่วง และเด็กอายุ 6 ปีบริบูรณ์

20.Hva er statens lånekasse for utdanning? กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคืออะไร
- En statlig bank studenter kan låne penger fra นักเรียนสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการศึกษาได้21.Hva er rett?  อะไรถูกต้อง
- I Norge er det ikke så vanlig at barn går på private skoler. ที่นอร์เวย์ ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่จะไม่เข้าโรงเรียนเอกชน

22.Har en lærer lov til å bruke fysisk straff overfor elevene? ที่นี่ครูสามารถลงโทษกับนักเรียนได้หรือไม่
- Nei ไม่

23.Hvem har ansvaret for å oppdra barna?  ใครต้องรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเด็ก
- Foreldrene ครอบครัว

24.Hvor finnes det flest jobber i Norge i dag?  ที่ไหนเป็นที่ที่หางานได้มากสุดในทุกวันนี้ที่นอร์เวย์
- I handel og service ในการค้าและการบริการ

25.Når man har jobb i Norge, har man rett på en arbeidskontrakt. Hva må stå i kontrakten?  เมื่อเราทำงานที่นอร์เวย์ คุณมีสิทธิทำสัญญาจ้างงาน อะไรที่ต้องอยู่ในสัญญา
- Lønn og arbeidstid  ค่าจ้างและชั่วโมงการทำงาน26.Hvem har hovedansvaret for å skaffe folk jobb i Norge?  ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก สำหรับคนทำงานในนอร์เวย์
- Staten รัฐ

27.Hva må alle som jobber i Norge gjøre?  อะไรที่ทุกคนต้องทำเมื่อทำงานที่นอร์เวย์
- Betale skatt  จ่ายภาษี

28.Hvem leder regjeringen?  ใครคือหัวหน้ารัฐบาล
- Statsministeren นายก

29.Hva heter Norges konge?  กษัตริย์ของนอร์เวย์ชื่ออะไร
- Harald 5

30.Når ble verdenserklæringen om menneskerettigheter vedtatt?  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเมื่อไหร่
- I 194831.Hva er stemmerettsalderen i Norge?  อายุเท่าไหร่สามารถลงคะแนนเสียงที่นอร์เวย์ได้
- 18 år

32.Hva slags styreform har Norge?  รัฐบาลนอร์เวย์เป็นแบบไหน
- Monarki ราชาธิปไตย

33.Hvem har hovedansvaret for velferdsordningene i Norge?  ใครที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก สำหรับระบบสวัสดิการในนอร์เวย์
- Stat og kommune รัฐและเทศบาล

34.I det norske velferdssystemet har befolkningen økonomiske rettigheter. Hva er eksempler på slike rettigheter?  ระบบสวัสดิการนอร์เวย์, สิทธิทางเศรษฐกิจของประชากร สิ่งที่เป็นตัวอย่างของสิทธิดังกล่าวมีอะไรบ้าง
- Sykepenger, dagpenger, introduksjonsstøtte og barnetrygd เงินเจ็บป่วย, เงินว่างงาน, เงินสนับสนุน, เงินสงเคราะห์บุตร


Tusen takk ^_^
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10120391
แปลโดย : ข้าพเจ้า หนูนา ค่ะ 


บทความแนะนำ โดย All about Norway
คลิกที่ลิ๊งด้านล่างได้เลยจ้า 

การเรียนภาษา

การหางาน และ นาฟ

วีซ่า

ความรู้ทั่วไป

รีวิว ที่เที่ยวใน Oslo

No comments:

Post a Comment