Tuesday, April 5, 2016

วีซ่าเชงเก้น สำหรับเชิญญาติมานอร์เวย์ Visit family

สำหรับคนที่สนใจข้อมูลการขอวีซ่านอร์เวย์ ต้องการให้ให้พ่อ แม่ เพื่อน และ แฟนมาเที่ยวฝั่งยุโรป
ข้อมูลเหล่านี้อาจจะช่วยเป็นแนวทางในการเตรียมตัวขอวีซ่าเชงเก้น เหมาะสำหรับคนอยู่ประเทศนอร์เวย์ ที่อยากจะพาพ่อแม่มาเที่ยวในยุโรป
แต่ยังไงแล้วคุณก็ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บยูดีไอเพื่อความแน่นอนนะคะ http://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/?c=tha

เอกสารสำหรับการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น สำหรับเยี่ยมญาติ Visit family 2015

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง) (ชื่อในเอกสารคือ Cover letter from The Application Portal)  ค่าวีซ่าคนละ 60 euro
https://selfservice.udi.no/ 
     
     1.1  เอกสารเช็กลิส  CHECKLIST: VISIT FAMILY IN NORWAY 
http://www.emb-norway.or.th/PageFiles/341357/CHECKLIST%20FAMILY%20ENG%20AP.pdf

2. รูปถ่าย สี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป/คน

3. หนังสือเดินทางตัวจริง /Passport

4. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าในเล่ม 1 ชุด/คน

5. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ 
เป็นตั๋วแบบจอง หรือ จะซื้อเลยก็ได้ แต่ต้องเป็นตั๋วที่สามารถคืนเงินได้ ของเราซื้อตั๋วให้พ่อแม่เป็นของสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์
http://www.norwegian.no/
สามารถเข้าไปจองได้จากเว็บทั่วไป เช่น เว็บของสายการบินแอร์ฟรานซ์ 
http://www.airfrance.com/cgi-bin/AF/TH/en/common/home/flights/ticket-plane.do

6. ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูลวงเงินประกัน 30,000 ยูโร   
     เราใช้ของบริษัท  ACE INA Overseas Insurance  วงเงิน 2.000.000 บาท  จุดหมายปลายทางแบบทั่วโลก  ประกัน 10 วัน ราคา 602 บาท https://www.acetravelinsurance.co.th/?sessionLocale=th

7. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาถ่ายเอกสารทุกหน้า 1 ชุด/คน

8. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ/คน

9. หนังสือรับรองการทำงาน และ สลิปเงินเดือนตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารสำเนา  1 ฉบับ/คน

10. บัญชีธนาคารตัวจริงแบบออมทรัพย์ พร้อมสำเนาหนังทุกหน้าในเล่ม 1 ชุด/คน

11. เอกสารคำเชิญจากนอร์เวย์ (ชื่อในเอกสารคือ Invitasjon fra referansen i Norge (Schengen-visum)
http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/pdf/Invitasjon-fra-referansen-22aug12.pdf
12. สำเนาพาสปอร์ตของคนที่อยู่นอร์เวย์ที่จะพาญาติมาเยี่ยม
13. สำเนาบัตรประจำตัวในนอร์เวย์ของคนที่อยู่นอร์เวย์ที่จะพาญาติมาเยี่ยม
14. สำเนาพาสปอร์ตของผู้เป็นคนการันตี
15. เอกสารการันตีค่าใช้จ่ายจากทางนอร์เวย์ จากผู้เป็นคนการันตี (ชื่อในเอกสารคือ Garantiskjema for besøk / Guarantee form for visits )
http://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/garantiskjema-besok-guarantee-form-visit-gp7018-be.pdf
16. เอกสารการสมรสในนอร์เวย์ (ชื่อในเอกสารคือ Utskrift av opplysninger registrert i det sentrale folkeregister)


ที่อยู่สำนักงาน ที่จะไปขอวีซ่า (อัพเดท ที่ทำการใหม่)
เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ 
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110ขั้นตอนการขอวีซ่า
ขั้นแรก :    หากท่านต้องการพำนักอยู่ในประเทศนอร์เวย์มากกว่า 90 วัน หรือต้องการไปทำงานหรือศึกษาต่อในประเทศนอร์เวย์ ท่านจะต้องสมัครวีซ่าพำนักถาวร ซึ่งท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้มีเชื้อชาติไทย แต่พำนักอาศัยในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานการพำนักหรือหลักฐานการทำงานในประเทศไทย ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร

ทางสถานเอกอัคราชฑูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จะส่งเอกสารการสมัครขอวีซ่าพำนักถาวร ไปยัง UDI ในประเทศนอร์เวย์ เพื่อพิจารณาวีซ่า ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากทาง UDI

ขั้นตอนที่สอง :    ก่อนการสมัครขอวีซ่า โปรดตรวจสอบ ”ประเภทของวีซ่าพำนักอาศัย”ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในกระบวนการสมัครขอวีซ่า แต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่าที่ควรขอ นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่า คำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือ กระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้น

ขั้นตอนที่สาม :    ท่านที่ต้องการสมัครวีซ่าประเภทพำนักอาศัย จะต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์(Application Portal)  ก่อนที่จะนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครออนไลน์เพิ่มเติม 

ผู้ที่กรอกใบคำร้องทางออนไลน์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยหักผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (มาสเตอร์ หรือ วีซ่า) หลังจากนั้นให้ทำนัดเพื่อนำเอกสารประกอบการสมัครและหนังสือเดินทางมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  

ผู้สมัครที่ทำนัดล่วงหน้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถติดต่อเคาน์เตอร์ที่ว่างได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิว  ทางศูนย์ฯเสนอให้ท่านกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ก่อนเดินทางมาที่ศูนย์ฯเพื่อความรวดเร็วในกระบวนการสมัคร และย่นระยะเวลาในการรอ ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางในนอร์เวย์ ก็สามารถช่วยผู้สมัครดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ เช่น กรอกเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ 

ผู้สมัครที่ไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ ล่วงหน้า ท่านสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยหักผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทางออนไลน์เท่านั้น 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าได้ทีเว็บไซต์นี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดการขอวีซ่า – ระยะยาว”

ขั้นตอนที่สี่ :    โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปติดต่อที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า/สถานทูตนอร์เวย์ ณ กรุงเทพมหานคร
การติดตามผลการสมัครออนไลน์

ภายหลังจากที่ท่านได้กรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารครบถ้วนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ (วีเอฟเอส) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถติดตามผลคืบหน้าได้โดย ใส่หมายเลขใบเสร็จ และวันเดือนปีเกิด  กรุณาเลือกที่นี่
http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/

ขอบคุณข้อมูลจากปสก.ตรงจาก พี่อ้อม Jennita ค่ะ

No comments:

Post a Comment