Monday, December 11, 2017

สอบวัดระดับภาษานอร์เวย์ ปี 2018-2019

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ
และ ลงทะเบียนการสอบ
2018/2019


คลิกด้านบนเพื่ออ่านรายละเอียด
สอบความสามารถทางภาษา


เกี่ยวกับการสอบ

การสอบวัดระดับภาษา แบ่งเป็นสองส่วนหลัก สอบข้อเขียน และ สอบการพูด
                     การสอบเขียนแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย
1 .สอบฟัง 25-50 นาที
2. สอบความเข้าใจหลังการอ่าน (75 นาที)
3. สอบเขียน แบ่งเป็น 
                       3.1. การเขียนร้องเรียน
                       3.2. การเขียนเรื่องยาว 
(90 นาที สำหรับ A1–A2 และ A2–B1, 120 นาที สำหรับ B1–B2)
**ถ้าอันใดอันนึงไม่ผ่าน(ในข้อ 1,2,3) ครั้งถัดไปต้องสอบใหม่หมด

ตัวอย่างข้อสอบเหตุการ 
ในส่วนของข้อเขียน >>>Skriftlig<<<


          การสอบพูด เป็นการสอบรายบุคคล มีสองหัวข้อที่ตอบพูดคนเดียว และตอบคำถามให้ได้เมื่อครูตั้งคำถาม ส่วนอีกหัวข้อนึงเป็นการสนทนา กับผู้สอบอีกคนนึง ดังนั้น การเข้าสอบพูด จะเข้าสอบสองคนพร้อมกัน
          ผู้เข้าสอบต้องเลือกว่าจะสอบระดับอะไร ระพับ A1–A2, ระดับ A2–B1 หรือระดับ B1–B2 การสอบพูดใช้เวลา 20-30 นาที


ตัวอย่างข้อสอบเหตุการณ์ 
ในส่วนของการสอบพูด >>>Muntlig<<<


>>ลองทดสอบ<< 
จำลองสอบเสมือนจริงจาก  Vox
ข้อสอบประมาณนี้เลย!!
_____________________________________________________________________

1 comment: